Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszym Regulaminem, jeśli Pan/Pani nie zgadza się z treścią Regulaminu, prosimy o niekorzystanie z usług THR Partner.

Regulamin świadczenia usług

1. Wstęp
1.1. Regulamin określa ogólne warunki, prawa i obowiązki THR Partner (zwany dalej ?Agencją?) oraz Zleceniobiorcy związane ze świadczeniem usług na podstawie przyjętych za pośrednictwem Agencji zleceń.
1.2. Agencja udostępnia Zleceniobiorcy Regulamin przed zawarciem umowy o dostęp i możliwość korzystania ze zleceń oferowanych przez Agencję.
1.3. Zleceniobiorcą może być osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej bądź osoba prawna. Za pisemną zgodą opiekuna prawnego Zleceniobiorcą może być osoba fizyczna, która ukończyła 16 lat.
1.4. Zleceniobiorca podpisując umowę, wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w umowie z Agencję.

2. Przyjęcie i wykonanie zlecenia
2.1. Zleceniobiorca zobowiązany jest do wykonania zlecenia, którego podjął się dobrowolnie.
2.3. Zleceniobiorca zobowiązany jest do wykonywania zlecenia poprawnie, zgodnie ze swoją wiedzą, doświadczeniem
i umiejętnościami. W razie braku tutaj wymienionych w zakresie podejmowanego zlecenia, Zleceniobiorca powinien niezwłocznie skontaktować się z Agencją.
2.5. Zleceniobiorca ponosi odpowiedzialność finansową za powierzone mu materiały niezbędne do wykonania zlecenia.
2.6. Zleceniobiorcy nie przysługuje prawo do otrzymania wynagrodzenia w momencie dokonania przez niego kradzieży mienia Agencji lub partnera Agencji. Agencja, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, poinformuje właściwe organa Państwa, jeśli wystąpi podejrzenie kradzieży, oszustwa, wyłudzenia lub innych zachowań wyczerpujących znamiona wykroczeń lub przestępstw.
2.7. Zleceniobiorca ma prawo do rezygnacji ze zlecenia, na które się zapisał, na 2 dni robocze przed jego rozpoczęciem.
2.8. Zleceniobiorca może wskazać, podając pełne dane osobowe, osobę, która wykona dane zlecenie w zastępstwie za niego do 12 godzin przed datą rozpoczęcia zlecenia, za zgodą Zlecającego.
2.9. Czas wykonania zlecenia uzależniony jest wyłącznie od Zleceniodawcy, przy czym zdeterminowany jest zakresem powierzonych zadań.?

3. Rozliczenie wynagrodzenia
3.1. Stawki wynagrodzenia są zgodne z zasadami wynagradzania zależnymi od miejsca i rodzaju wykonywanych czynności i znane są one Zleceniobiorcy przed przystąpieniem do zlecenia.
3.2. Agencja wypłaci Zleceniobiorcy wynagrodzenie do ostatniego dnia miesiąca, następującego po miesiącu prawidłowej realizacji zlecenia lub w ciągu 3 dni od daty końca realizacji zlecenia (?wypłata szybka?). Wypłata szybka zostanie pomniejszona o 15% stawki podstawowej. Zleceniobiorca ma obowiązek zgłosić pracownikowi Agencji chęć otrzymania ?wypłaty szybkiej? drogą e-mailową na adres: biuro@thrpartner.pl, potwierdzając wykonanie zlecenia poprawnie wypełnionych raportem godzinowym.
3.3. Zapłata wynagrodzenia zostanie dokonana przelewem na rachunek bankowy Zleceniobiorcy wskazany w umowie po przesłaniu poprawnie wypełnionego ?raportu godzinowego?. Zapłata uważana jest za dokonaną z chwilą obciążenia rachunku bankowego Zleceniodawcy.
3.4. ?Raport godzinowy? należy wysłać pocztą na adres: THR Partner ul. Srebrna 16 lok 300E, 00-810 Warszawa/ dostarczyć do siedziby biura, adres j.w./przesłać na adres e-mailowy: biuro@thrpartner.pl do 1-go dnia kolejnego miesiąca po wykonanym zleceniu.
3.5. W przypadku niedostarczenia prawidłowo wypełnionego raportu godzinowego we wskazanym w punkcie 3.3. terminie, data wypłaty wynagrodzenia wydłuża się o kolejny miesiąc.
3.6. Zleceniobiorca może zgłosić chęć otrzymania wynagrodzenia w innej formie płatności niż przelew na rachunek bankowy (gotówka).
3.7. Zleceniobiorcy potrącany jest koszt wypłaty wynagrodzenia w wysokości 3 zł.
3.8. Podpisując umowę, Zleceniobiorca wyraża zgodę na przesłanie dokumentu PIT-11 drogą elektroniczną na podany adres e-mail.

4. Kary i nagrody
4.1. Agencja nałoży karę w wysokości 120 zł na Zleceniobiorcę, który nie podjął zlecenia, nie dotrzymując terminu 2 dni roboczych na poinformowanie Agencji o absencji.
4.2. Agencja zastrzega sobie prawo do możliwości obniżenia wynagrodzenia w przypadku niepoprawnej realizacji zlecenia.
4.3. Agencja poprzez subiektywną ocenę współpracy ze Zleceniobiorcą może przyznać premie uznaniowe.
4.4. Zlecający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych.

5. Postanowienia końcowe
5.1. Zlecającemu przysługuje prawo rozwiązania niniejszej umowy ze skutkiem natychmiastowym w momencie, kiedy doszło
do kradzieży, wyłudzenia, podania niezgodnych z prawdą danych, naruszenia zasad poufności bądź niewłaściwego wykonania zlecenia.
5.2. Zleceniobiorca ma możliwość wypowiedzenia umowy z zachowaniem 2 dniowego okresu wypowiedzenia.
5.3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 09 lipca 2003 r.
o zatrudnianiu pracowników tymczasowych, w szczególności art. 26 ust. 2 przywołanej ustawy, a także przepisy innych ustaw
i rozporządzeń mające zastosowanie do przedmiotu umowy.
5.4. Zleceniobiorca oświadcza iż: został poinformowany o rodzaju podstawy prawnej zatrudnienia w THR Partner i jest w związku
z powyższym świadomy różnicy między zatrudnieniem opartym na stosunku pracy, a świadczeniem usług opartych na cywilnoprawnym stosunku zobowiązaniowym stanowiącym podstawę zawarcia niniejszej umowy oraz, iż jego zgoda na zawarcie przedmiotowej umowy zlecenia nie jest zdeterminowana ani wymuszona w skutek ekonomicznej lub jakiejkolwiek innej zależności od Zleceniodawcy.
5.5. Zleceniobiorca oświadcza, iż zapoznał się z Regulaminem THR Partner, przyjął go do wiadomości i wykonania oraz wyraża zgodę na włączenie go do treści umowy.
5.6. Zleceniodawca oświadcza iż: nie podlega regulaminowi pracy obowiązującemu u kontrahenta Zleceniodawcy, jak również nie jest mu osobowo i organizacyjnie podporządkowany.
5.7. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach ? po jednym dla każdej ze stron.